Společnost Cables And Simms s.ro. ( IČO 62576739 ) , jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Shromaždované údaje

Společnost zpracovává získané osobní údaje subjektu v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení, adresa trvalého či jiného pobytu, IČO (pokud je zákazník podnikatel) a také uživatelské jméno a heslo (v případe registrace);
 • Kontaktní údaje, tedy osobní údaje, které nám umožnují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo;
 • Dodací údaje, tedy osobní údaje, které nám umožní Vám doručit objednané zboží či poskytnout službu, zejména se jedná o doručovací, fakturační či jinou Vámi zadanou adresu;
 • Obchodní údaje, tedy osobní údaje, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
 • Vaše nastavení, tedy údaje ve vašem profilu, zejména uložené adresy, nastavení newsletteru, členství ve věrnostních programech a nákupní seznamy;
 • Údaje související s využitím call centra nebo návštěvou prodejny, tedy údaje o telefonních hovorech, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátoru, jako jsou IP adresy a nahrávky z kamerových systému na prodejnách.

Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás (v textu je dále uváděno „kupující“) prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. bank nebo přepravních společností. Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám jsou poskytnuty v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi. Pokud u nás nakoupíte, můžeme v souvislosti s plněním uzavřené kupní smlouvy obdržet údaje o vašich objednávkách od bank, našich partnerů provozujících platební systémy, zajišťujících prodej na splátky a přepravních partnerů, například údaj o číslu vašeho účtu, úspěšném provedení platby, nebo doručení a převzetí zboží.

Účel zpracování

Společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje pro realizaci nákupu a dodání zboží (rozumí se i služeb) na kupujícím (rozumí se i objednatelem) určené místo, komunikaci s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona. Tyto údaje společnost získá při objednávce kupujícího a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný Váš výslovný souhlas se zpracováním.

Zpracování se souhlasem

Kupující může při objednávce udělit souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely:

 • vedení uživatelského účtu,
 • zasílání informací souvisejících se zbožím a službami,
 • zasílání obchodních sdělení /newsletterů /magazínu kupujícímu.

Nákup zboží (rozumí se i služeb) není podmíněn tímto souhlasem a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše zmíněných osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení, informací souvisejících se zbožím a službami, newsletterů/magazínů, pozvánek na propagační akce ad shora kdykoli odvolat, a to tak, že zašle e-mailovou zprávu na: info@cables.cz nebo tuto skutečnost oznámí prodávajícímu telefonicky. Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

Forma a délka zpracování

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží či služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zejména zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let. Osobní údaje z nahrávek rozhovorů, nebo video záznam z poboček naší společnosti jsou archivovány po dobu 6 měsíců a následně beze zbytku vymazány, pakliže tyto nahrávky nejsou použity ke splnění zákonné povinnosti společnosti (např. reklamační řízení, vyšetřování trestné činnosti, soudní řízení atd.)

Zpracovatelé a předávání osobních údajů

Ve většině případů zpracováváme údaje o kupujících pro vlastní účely jako jejich správce avšak osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to za účelem:

 • Doručení zboží: zvolenému dopravci předáme údaje podle toho, jak jsou vyplněny v objednávce. Takto předané údaje zahrnují predevším jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém může dopravce kupujícího kontaktovat, a pokud nebylo zboží uhrazeno předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu předáme, oprávněn je zpracovávat pouze pro účely doručení zboží. Jedná se zejména o společnosti:
  • PPL CZ s.r.o., IČO: 25194798,
  • Česká pošta, s.p., IČO: 47114983,
  • Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČO: 61329266,
  • Mesík servis s.r.o., IČO: 28473361.
 • Platební karty: společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás kupující platí. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána provozovaná společností :
  • ComGate Payments, a.s. IČO : 279 24 505
 • Marketingové zpracování: společnost využívá služeb třetích osob k poskytování marketingových služeb na základě Využívání souboru cookies a dalších technologií. Podrobná pravidla a informace o používání cookies najdete zde.
 • Servis a reklamace: společnost může poskytnout nezbytné údaje o kupujícím a jeho nákupu dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby;

Pro zpracování osobních údajů rovněž využíváme služeb dalších zpracovatelů, kteří osobní údaje zpracovávají pouze podle našich pokynů a pro účely naší společnosti:

 • Poskytovatelé softwarových služeb pro naší společnost a další dodavatelé technologií a podpory, jako je:
  • Cybersoft s.r.o., IČO: 25856294,

Na základě vašeho souhlasu předáváme osobní údaje poskytovatelům služby zjišťování spokojenosti zákazníků (Ověřeno zákazníky, Zboží.cz), kterým však předáváme pouze údaje o obsahu vašeho košíku spolu s emailovou adresou:

  • Heureka Shopping s.r.o., IČO: 02387727,

Na základě vašeho souhlasu předáváme osobní údaje reklamním společnostem, jak je popsáno v části Marketingové zpracování – o cookies a dalších technologiích. Jedná se o společnosti:

  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde: https://policies.google.com/technologies/ads

Poučení o právech

Kupující mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

 • Právo na informace - Právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údaju správce a znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromaždovány a zpracovávány.
 • Právo na přístup k osobním údajům - Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem a v jakém rozsahu jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány.
 • Právo na opravu - Právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.
 • Právo na výmaz (být zapomenut) - Právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením. Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo výkon či obhajobu právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování - Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 nařízení. Toto právo umožnuje kupujícím v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů - Právem na přenositelnost údaju se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, bežně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Právo vznést námitku - Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 nařízení. Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života kupujícího, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.
 • Právo podat stížnost - Kupující má právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů. Stížnost je možné podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, nebo na webu www.uoou.cz, kde je k dispozici podrobný formulář.

Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

K provozování našeho webu cables.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme. Více informací...